• Home
 • Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Urząd Miejski w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Gliwicka Karta Mieszkańca.


Data publikacji aplikacji: 2022-03-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29
Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-29

Aplikacja mobilna jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Oświadczenie sporządzono dnia:
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje i dane kontaktowe

Zgłaszanie uwag i wniosków:
 • E-mail: karta_gkm@um.gliwice.pl
 • Telefon: +48 32 231 30 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Przejdź do strony internetowej zawierającej informacje na temat dostępności architektonicznej.